Disclaimer

Alle rechten voorbehouden

© GOOV Muziektheater. Deze pagina’s vallen onder de auteurswet en mogen niet zonder toestemming van de auteur overgenomen worden. Het auteursrecht op alle teksten, afbeeldingen en foto’s op deze pagina’s berust bij GOOV Muziektheater. Gehele of gedeeltelijke overname en/of verspreiding is niet toegestaan zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van GOOV Muziektheater. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. Op onze website kunnen links naar instellingen en organisaties zijn opgenomen. Voor de inhoud van die sites is het GOOV Muziektheater niet verantwoordelijk. Alle genoemde prijzen op deze site zijn onder voorbehoud.

Reacties zijn gesloten.